Rosana-brucke

Rosana macht Urdhva Dhanurasana, Brücke